آشنایی با برخی از معافیت های مالیاتی

آشنایی با برخی از معافیت های مالیاتیReviewed by Maryam amiri on Jul 17Rating: 4.0آشنایی با برخی از معافیت های مالیاتی

آشنایی با برخی از معافیت های مالیاتی

بدیهی است آشنایی با معافیت های مالیاتی می تواند در ارتقاء سطح آگاهی مودیان ذینفع بسیار مفید باشد لذا برخی از معافیت های مالیاتی مطابق با قوانین جدید در زیر عنوان گردیده است:

-مطابق ماده ۸۱ ق.م.م درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری و نوغان داری و احیای مراتع وجنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی و آن رشته از فعالیت های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

-مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق.م.م اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

-مطابق تبصره ۶ ماده ۱۰۵ ق.م.م درآمد مشمول مالیات ابزاری شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول ۲۵% تخفیف از نرخ موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م می باشد. با توجه به اینکه نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م ۲۵% می باشد، بنابراین اگر بخواهیم تخفیف ۲۵ درصدی را بر این نرخ اعمال کنیم، می بایست این نرخ را در ۷۵ درصد ضرب کنیم یعنی نرخ مالیات برای اشخاص حقوقی مشمول این موضوع پس از اعمال تخفیف تبصره ۶ ماده ۱۰۵ق.م.م %۷۵/۱۸ خواهد بود.

۱۸٫۷۵%=۷۵%×۲۵%

لازم به ذکر است این تخفیف صرفاً مختص به شرکت های تعاونی و اتحادیه های آنها و شرکتهای تعاونی سهامی عام می باشد ضمناً درآمدهای کتمان شده، هزینه های برگشتی و سایر مواردی که بر اساس مقررات به درآمد مشمول مالیات ابزاری شرکت اضافه میشود مشمول تخفیف مذکور نبوده و به نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ ق.م.م مشمول مالیات میباشد. همچنین در مواردی که درآمد شرکت و اتحادیه به روش علی الرأس تعیین میگردد، درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص مذکور مشمول تخفیف یاد شده خواهد بود.

-مطابق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ق.م.م به ازای هر ۱۰% افزایش درآمد ابزاری مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ ماده یاد شده کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

-مطابق ماده ۱۳۲ق.م.م درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها ومراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات
می باشد. لازم به ذکر است منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهار نامه، دفاتر قانونی، اسناد و  مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در قانون مالیات های مستقیم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. نکته مهم این که مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی وسایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰% افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود و استناد لازم برای اثبات افزایش تعداد نیروی کار شاغل، فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان خواهد بود. ضمناً در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می شود ولی افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد. دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویزه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویزه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت سه سال افزایش می یابد.

-به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده، علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر، حسب مورد سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:

۱-در مناطق کمتر توسعه یافته

مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده ۱۰۵ ق.م.م وتبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

۲-در سایر مناطق

پنجاه درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد باقی مانده با نرخ های مقرر در ماده ۱۰۵ق.م.م و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده ادامه می یابد و بعد از آن صد در صد مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده ۱۰۵ق.م.م و  تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. گفتنی است درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی نیز از مشوق مالیاتی مذکور برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده اند در صورت سرمایه گذاری مجدد، از مشوق این ماده می توانند استفاده کنند. هرگونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت به استثنای زمین هزینه می شود مشمول حکم این بند است. شایان ذکر است درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می شود.

در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه میشود.

-شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.

-نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سر شماری نفوس و مسکن نمی شود.

-واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات ( واحدهای تولید کننده وارائه دهنده خدمات نرم افزار که دارای پروانه بهره برداری از مرجع قانونی ذی ربط می باشند) با تأیید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار میباشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویزه اقتصادی و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویزه اقتصادی و شهرک های مستقر در شعاع ۱۲۰کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوق های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند. در خصوص مناطق ویزه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین نامه ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب قانون مالیاتهای مستقیم با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

-مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳۲ ق.م.م کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا می شود.

-بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ ق.م.م

* واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با رعایت تبصره ۳ مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت هفت سال ودر صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال خواهد بود.

*تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات وتولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی ومعدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده میباشند.

-درآمدهای کتمان شده مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی باشند.

-مبنای کمتر توسعه یافته تلقی نمودن محل استقرار واحدهای موضوع ماده ۱۳۲ق.م.م فهرست مناطق کمتر توسعه یافته مصوب هیأت وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایه گذاری مجدد می باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایه گذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز شروع فعالیت محسوب می گردد.در غیر این صورت زمان شروع بهره برداری یا استخراج شروع فعالیت تلقی میگردد.

-درصورت ابطال پروانه بهره برداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های مالیاتی موضوع آیین نامه اجرایی از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت.دیدگاهتان را بنویسید

3 + 16 =