انحلال اشخاص حقوقی

انحلال اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی که قصد انحلال دارند می بایست قبل از تشکیل مجمع عمومی، نسبت به ارائه اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ ق.م.م به اداره امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند و چنانچه این مورد رعایت نگردد مطابق ماده ۱۹۵ ق.م.م جریمه خواهند شد. در واقع بسیاری از مؤدیان به دلیل عدم آگاهی از این موضوع، بدون ارائه اظهارنامه موصوف، نسبت به تشکیل مجمع و درج مراتب انحلال در روزنامه کثیرالانتشار اقدام می کنند و متحمل جریمه مربوطه می شوند.

 برای دریافت اظهارنامه مذکور کافیست به ممیز مالیاتی خود مراجعه کنید و پس از دریافت و تکمیل  اظهارنامه مورد اشاره، آن را مهر و امضاء کرده و به ایشان تحویل دهید. حال می توانید ادامه مراحل یعنی
تشکیل مجمع عمومی و ثبت انحلال در اداره ثبت شرکتها را انجام دهید.
گفتنی است پس از ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها، مدیران تصفیه(کسی که امر تصفیه
بر عهده اوست و در مجمع عمومی به عنوان مدیر تصفیه معرفی شده) موظف است ظرف شش ماه، اظهارنامه مالیاتی ماده ۱۱۶ ق.م.م، مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی تحویل دهد. گفتنی است مطابق تبصره ماده ۱۱۶ ق.م.م، مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل
می شوند با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۱۵ ق.م.م به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ ق.م.م یعنی ۲۵% محاسبه می گردد. لیکن در خصوص موارد زیر نرخ های جداگانه اعمال می گردد:

مالیات انحلال حق واگذاری محل             ⇐                               معادل ۲% ارزش روز حق واگذاری محل

 

مالیات انحلال املاک                                   ⇐                           معادل ۵% ارزش معاملاتی ساختمان و زمین

 

مالیات انحلال سهام یا سهم الشرکه                         ⇐                                   معادل ۴% ارزش اسمی سرمایه گذاری

یا حق تقدم سهام شرکتهای غیر بورسی                                                       در شرکتهای غیر بورسی

 

مالیات انحلال سهام یا سهم الشرکه                                                            معادل۵/۰ % ارزش روز سرمایه گذاری

یا حق تقدم سهام شرکتهای بورسی                              ⇐                                 در شرکتهای بورسی

 

با توجه به اهمیت موضوع، نظر شما را به مواد زیر جلب می کنیم:

-بر اساس ماده ۱۱۴ ق.م.م، آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت، روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

-بر اساس ماده ۱۹۵ ق.م.م، جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ ق.م.م ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع، به ترتیب عبارت است از ۲% و ۱% سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

-بر اساس ماده ۱۱۶ ق.م.م مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده ۱۱۵ این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

 

 دیدگاهتان را بنویسید

دو × 5 =