رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169

رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169Reviewed by Mwadmin on May 4Rating: 5.0رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

 با توجه به اینکه ابهامات و سوالات زیادی در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی سازمان امور مالیاتی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد، به همین منظور بخشنامه ۱۲۳/۹۶/۲۰۰  با موضوعیت نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی  ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ( عملکرد ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ )  در تاریخ ۷/۹/۹۶ ابلاغ شد که اطلاع از مفاد آن به همه مودیان توصیه می شود.

موارد زیر از جمله نکات مهم این بخش نامه است:

۱- مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم صرف نظر از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال و طبق ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، ۵ سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
برای مثال مهلت رسیدگی به جرائم مربوط به عملکرد سال ۹۱ نهایتا تا تاریخ ۳۱/۴/۹۷ و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ ۳۰/۷/۹۷ خواهد بود.

۲- مبنای محاسبه جرائم مربوط به عدم رعایت تکالیف قانونی در ارسال فهرست معاملات، مبلغ معاملاتیست که تا آخرین مهلت تسلیم فهرست مورد نظر نسبت به ارسال فهرست اقدام نشده باشد.

۳- در مواردی که مودی در مهلت مقرر نسبت به تسلیم فهرست امتناع کند و متعاقب آن نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن اقدام کند صرف نظر از اینکه فهرست در مهلت مقرر یا خارج از آن ارائه شده باشد، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست بابت این بخش نخواهد بود.

۴- زمانی که مودی خارج از مهلت مقرر یک ماهه به ارسال معاملات که امتناع کرده بوده است اقدام کند و متعاقبا تمام یا بخشی از معاملات مذکور را در موعد مقرر تکمیل کند برای آن بخش از اطلاعاتی که تکمیل کرده است مشمول جریمه عدم ارسال نخواهد شد.

۵- تمامی ویرایش اطلاعاتی که منجر به تغییر طرف معامله یا افزایش مبلغ مورد معامله شده باشد اگر در مهلت مقرر ارسال صورت معاملات باشد مشمول جریمه نمی شود، در غیر این صورت نسبت به مودی جدید یا مابه تفاوت مبلغ افزایشی مشمول جریمه عدم ارسال فهرست خواهد بود.

۶- ویرایش سال مربوط به اطلاعات ارسالی مشمول جریمه نخواهد بود.

۷- ویرایش یکی از اقلام اطلاعاتی مربوط به اطلاعات هویتی مودیان از جمله نام یا شماره ملی که منجر به صحت اطلاعات ارسالی گردد فارغ از زمان ویرایش اطلاعات، مشمول جریمه نخواهد بود.

۸- منظور از معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر فعالیت های اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را از دفتر اطلاعات مالیاتی، مرکز فن آوری اطلاعات یا سایر مراجع بصورت مستند، صحیح و واقعی دریافت می نمایند. بدین ترتیب فروش تخمینی و برآوردی که بدون اتکا به اسناد و مدارک مستند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می گیرد نمی تواند مبنای محاسبه جرائم ماده مذکور واقع شود.

۹- در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرائم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرائم متعلقه اعلام و بخشی از جرائم مورد بخشودگی قرار گیرد ، در صورت پرداخت باقی مانده جرائم نیز جاری می باشد.

ضمناً این امر مانع از  بخشودگی جرائم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

۱۰- آرای صادره هیأت حل اختلاف مالیاتی در خصوص مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر  ق.م.م در صورت اعتراض مودی در مهلت مقرر قانونی با رعایت مقررات در هیأت موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم قابل طرح می باشد.

۱۱- پس از رسیدگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر امکان ویرایش اطلاعات ارسالی توسط مودی امکان پذیر نبوده و حسب مورد با نظر اداره مالیاتی مطالبه کننده جرائم یا هیأت حل اختلاف مالیاتی ، توسط اداره امور مالیاتی مودی ارسال کننده اطلاعات، انجام خواهد شد. در این خصوص مرکز فن آوری با هماهنگی معاونت مالیات های مستقیم تمهیدات لازم در سامانه بعمل آوردند.

۱۲- چنانچه پس از رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ اطلاعات جدیدی از معاملات مودی که قبلاً در رسیدگی ملحوظ نظر قرار نگرفته است ، بدست آید ، با رعایت مهلت مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون امکان صدور برگ جریمه متمم وجود دارد.

۱۳- با توجه به رویکرد طرح جامع مالیاتی و اصلاحات اخیر قانون مالیات های مستقیم از جمله تمهیدات لازم برای اجرای صحیح مقررات ماده ۹۷ ق . م . م که بدون وجود اطلاعات کافی اجرای دقیق مقررا ت مذکور امکان پذیر نمی باشد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اثر بخشی جرائم مقرر در رعایت تکالیف مودیان، ترتیبی اتخاذ نمایند تا جرائم موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون، همزمان با رسیدگی به پرونده عملکرد مودی مورد رسیدگی قرار گیرد.

۱۴- از آنجایی که هیات های حل اختلاف مالیاتی در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور مکلف به رسیدگی جرائم مطالبه شده در انطباق با مقررات قانونی می باشند، در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور ادارات امور مالیاتی می بایست پرونده عملکرد سال مورد رسیدگی را نیز به مرجع یاد شده ارسال دارند.

 

 دیدگاهتان را بنویسید

16 − 4 =