معافیت مالیاتی و نرخ صفر

معافیت مالیاتی و نرخ صفرReviewed by Mwadmin on Jun 30Rating: 5.0معافیت مالیاتی و نرخ صفر

معافیت مالیاتی و نرخ صفر

یکی از سیاست های تشویقی دولت در خصوص مالیات، اعطای معافیت مالیاتی و نرخ صفر است. معافیت مالیاتی، برخی از درآمد ها را از شمول پرداخت خارج می کند و این موضوع جزو سیاست های حمایتی دولت می باشد. البته بر اساس قوانین جدید و اعمال آخرین اصلاحات و به موجب ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعتبار مالیاتی با نرخ صفر جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی گردید و بی تردید این اقدام منجر شفافیت بیشتر در زمینه فعالیتهای اقتصادی خواهد شد.

لازم به ذکراست در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ این موضوع به شرح ذیل مد نظر قرارگرفته است:

ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م

*مطابق ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م. معافیت های مواد ۱۳۳، ۱۳۴ ، ۱۳۹ « به استثنای بند های (الف)، (ب) و (ز) آن » ۱۴۲، ۱۴۳ و تبصره ۱ ذیل ماده ۱۴۳مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.

تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م

*مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه مشوق یا معافیت مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین، ارائه اظهار نامه مالیاتی، دفاتر یا اسناد ومدارک موضوع ماده ۹۵ ق.م.م در موعد مقرر می باشد. «در خصوص بند (ح) ماده ۱۳۹ ق.م.م، مطابق ماده ۸۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمل میشود».

شایان ذکر است در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد ومدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه ومجازات مقرر در این قانون می شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد ۱۴۴و۱۴۵و بندهای (الف)، (ب) ، (ز) ماده ۱۳۹ق.م.م جاری نمی باشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده ۸۱ ق.م.م به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

بنده الف ماده ۱۳۲ ق.م.م

*مطابق بند الف ماده ۱۳۲ ق.م.م منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهار نامه، دفاتر قانونی، اسناد ومدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر  دراین قانون ودر مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند وسازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه وتعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است.

پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود. در روش مالیات به نرخ صفر اداره امور مالیاتی بدون توجه به معافیت مؤدی، درآمد مشمول مالیات مؤدی را وفق قوانین و مقررات تعیین می نماید و بجای اعمال نرخ مزبور، درآمد مشمول مالیات مؤدی را در نرخ صفر ضرب می نماید. به عبارتی مالیاتی به مؤدی تعلق نمی گیرد.

جدول تفکیک معافیت مالیاتی به نرخ صفر از سایر معافیت ها

                                      شرح                معافیت با اعمال نرخ صفر یا بدون نرخ صفر
معافیت ماده ۸۱ ق.م.م
معافیت ماده ۱۳۲ ق.م.م نرخ صفر
معافیت ماده ۱۳۳ ق.م.م نرخ صفر
معافیت ماده ۱۳۴ ق.م.م نرخ صفر
                     معافیت بند های الف، ب و ز ماده ۱۳۹ ق.م.م
معافیت بند های ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک و ل ماده ۱۳۹ ق.م.م نرخ صفر
معافیت ماده ۱۳۸ ق.م.م
معافیت ماده ۱۴۱ ق.م.م نرخ صفر
معافیت ماده ۱۴۲ ق.م.م نرخ صفر
معافیت ماده ۱۴۳ ق.م.م نرخ صفر
معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م نرخ صفر
معافیت ماده ۱۴۴ ق.م.م
معافیت ماده ۱۴۵ ق.م.م

 2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

سه + سه =