نکات مهم در مورد مالیات بر ارزش افزوده

چند مورد از نکات مهم در خصوص مالیات بر ارزش افزوده که به نظر می رسد در اجرا بسیار حائز اهمیت است در زیر عنوان شده، امید است مطالعه آن مفید فایده باشد.

۱- سازمان امور مالياتي طی نامه شماره ۴۲۰۲/۲۶۷/ص مورخ ۹۱/۵/۱۵ عنوان نموده، به استناد آئين نامه بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده، موضوع تصويبنامه شماره ۲۳۵۳۷۶/ت/۴۱۹۵۸هـ مورخ ۷۸/۱۲/۱۴ هيئت محترم وزيران، صرفا ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي مندرج در مجوز شماره ۱۰۶۷/دق، ۱۰۶۸/دق، ۱۰۷۰/دق، ۱۰۷۱/دق، ۱۰۷۲/دق، ۱۰۷۳/دق مورخ ۹۰/۵/۱۰ صادره از معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد و معافيت هاي مذكور قابل تسري به ارائه خدمات غيرمرتبط با خدمات آموزشي و پژوهشي و يا ساير فعاليتهاي خارج از مجوز مذكور نمي باشد.

۲- به موجب مقررات بند ۵ ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۹۰/۲/۱۱ صرفا عرضه كتاب و نشريات و مجله و مطبوعات مشمول ماليات و عوارض موضوع اين قانون نمي باشد. ليكن معافيت مذكور قابل تسري به ارائه خدمات چاپ مجلات، نشريات، كتب و ماهنامه به سايرين در قبال دريافت ما به ازاء نخواهد بود.

۳- به استناد بند ۹ ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده، صرفا ارائه خدمات درماني از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد ليكن معافيت موصوف قابل تسري به ارائه خدمات جانبي(غير معاف) به خدمات مذكور نمي باشد.

۴-عرضه اموال منقول مستعمل و اسقاطی توسط مودیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد ولی عرضه اموال مذکور توسط مودیان غیر مشمول اجرای این قانون، مشمول پرداخت مالیات و عوارض نمی باشد.

۵-منظور از عرضه کالا، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. کالاهای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده که توسط مودیان خریداری، تحصیل یا تولید می شود در صورتیکه برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهند بود.

۶-معاوضه کالا و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می باشند.

۷-منظور از ارایه خدمات، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازا می باشد و این ما به ازا می تواند نقدی یا غیر نقدی باشد.

۸-ورود کالا یا خدمات از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور از لحاظ قانون مالیات بر ارزش افزوده واردات محسوب می شود.

۹-صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از لحاظ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادرات محسوب می شود.

۱۰- چنانچه اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، کالا یا خدمت مشمول مالیات و عوارض را از مودیان مشمول و ثبت نام شده واقع در قلمرو گمرکی (خارج از مناطق مذکور) خریداری نمایند، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض مطالبه شده از سوی آنان خواهند بود.

۱۱-بر اساس بخشنامه شماره ۸۳/۹۵/۲۰۰ مورخه ۹۵/۱۱/۱۰، چنانچه پس از صدور فاکتور یا پیش فاکتور(از جمله در موارد اخذ تسهیلات بانکی) مطابق بررسی به عمل آمده از دفاتر طرفین معامله و یا سایر اسناد و مدارک مثبته حسب مورد، عدم تحقق انجام معامله(عرضه کالا یا ارایه خدمت) یا برگشت آن احراز گردد، در این صورت مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده از فروشنده و خریدار در خصوص کالا و خدمات مورد نظر موضوعیت ندارد و به تبع آن اعتبار مالیاتی نیز قابل پذیرش نخواهد بود.شایان ذکر است در مواردی که حسب مقررات موضوعه اطلاعات مربوط به فاکتور یا پیش فاکتور در سامانه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور درج گردد، عدم پذیرش آن به عنوان معامله و به تبع آن عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده منوط به اصلاح آن در سامانه مزبور توسط طرفین معامله حسب مورد خواهد بود.

 ۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

13 + پانزده =