امور مالیاتی حسابداری

اشخاصی که دارای واحد حسابداری می باشند، با این انتخاب امور مالیاتی حسابداری خویش را براساس اسناد مثبته انجام می دهند لیکن پس از عقد قرارداد، انجام کلیه امور مالیاتی را به این مؤسسه واگذار می نمایند. بدیهی است از آن پس انجام تکالیف مالیاتی بر عهده این مؤسسه بوده و اموری مانند ارسال لیست حقوق و دستمزد به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، محاسبه و پرداخت مالیات بر اجاره، تنظیم و ارسال گزارشات فصلی ماده ۱۶۹ ق.م.م، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد و سایر امور مالیاتی حسابداری در موعد مقرر قانونی انجام خواهد پذیرفت.
با توجه به اینکه تکالیف و گزارشات مالیاتی براساس داده های حسابداری تنظیم و ارائه می شوند، از محاسن این انتخاب این است که در صورت انحراف از استانداردهای حسابداری، مشاوره های لازم جهت اصلاح عملکرد واحد حسابداری توسط این مؤسسه ارائه خواهد شد.